google-site-verification: googlea169ef6bc8d678e3.html

2 04 2009

memur maaş hesaplama nasıl yapılır?

      Devlet memurları maaşlarını derece-kademe esasına dayalı  kamuya özel bir sistem üzerinden alırlar.Bu sistemde memurun maaşa esas konumu; sınıfı, kadro ünvanı, tahsil ve kıdemi dikkate alınarak belirlenir.Her memur için biri maaşa esas, diğeri emekliliğe esas iki ayrı derece/kademe sözkonusudur. Memur maaşa esas derecesi ile çalışırken maaşını alır,emekli maaşı ve emekli ikramiyesi ise, emekliliğe esas derecesi üzerinden hesaplanır.Her iki derece aynı olabileceği gibi memurun kadro ve geçmiş hizmetleri itibarıyla farklı da olabilir. Bununla birlikte memurların maaş hesabı derece/kademe çözümlemesi ile bitecek kadar basit değil, aksine ekleri ve detayları ile birlikte oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir.
Memur derece ve kademe sistemi; aşağı indikçe (yani memur terfi ettikçe) gösterge denilen katsayıları artan şekilde 15/1. derecede başlayıp 1/4. derecede biten (Devlet Memurları Kanunu 43. madde) bir  yapıdır.
Normal olarak her memur yılda bir kademe,üç yılda bir derece (3 kademe bir dereceye eşittir) alarak derecesini yukarıya doğru ilerletir, yani terfi eder. Ünvan ve tahsil durumlarına göre her memurun sisteme giriş derece ve kademesi ile en fazla yükselebileceği derece ve kademesi farklıdır. Mesela, ilköğretim mezunları memuriyete 14/2, lise mezunları 13/3, meslek lisesi mezunları 12/2, GİH sınıfına mensup fakülte mezunu (düz) memur 9/1, Teknik Hizmetler sınıfına mensup  mühendis ise 8/1 . dereceden başlar.(Son altı yıllık sicil not ortalaması 90 ve son sicil notu da 90'ın üzerinde olan memurlara ilave bir kademe (657 s.Kanun 64. madde) verilir.Yükselebileceği en son derecenin dördüncü kademesine gelen memur da son sicil notu olumlu olduğu taktirde bir alt dereceye yükseltilir (657 s.Kanun 37. madde)) İlköğretim mezunları 5,lise mezunları 3, iki yıllık yüksekokul ve üzeri tahsili olanlar, en yüksek derece olan 1. derece 4. kademeye kadar yükselebilir.Bununla birlikte çalışırken bir üst öğrenimi bitiren memurların üst tahsil durumunda bulunan  emsaline göre intibakları yapılır.Ünvan değişikliği ise ancak, görevde yükselme yönetmeliği gereğince yapılacak kurum içi sınavlar sonucu olabilir.
Memuriyet hizmetleri;
1-Genel İdare Hizmetleri,
2-Teknik Hizmetler,
3-Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri
4-Eğitim ve Öğretim Hizmetleri,
5-Avukatlık Hizmetleri,
6-Din Hizmetleri,
7-Emniyet Hizmetleri,
8-Yardımcı Hizmetler,
9-Mülki İdare Amirliği Hizmetleri,
10-Milli İstihbarat Hizmetleri

şeklinde 10 hizmet sınıfına ayrılmıştır.Her memur farklı yan ödeme ve özel hizmet tazminatı oranlarına sahip olan bu sınıflardan birine dahildir.
Memuriyet derece ve kademe sisteminin nasıl uygulanacağı Devlet Memurları Kanununun (657 sayılı Kanun) 36. maddesinde açıklanır.Maaş hesabı için memurun derece ve kademesinin, kıdem yılının,ek göstergesinin,özel hizmet tazminat oranının, yan ödeme katsayısının,varsa diğer tazminatlarının (temsil tazminatı, mali sorumluluk tazminatı gibi) ne miktarda olduğunun,ayrıca bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocuk durumunun bilinmesi gerekir.Memurun gerçek maaşı derece kademe, gösterge,ek gösterge ve kıdem ücretinden ibaret olup,bu maaş yan ödemeler (taban aylığı,özel hizmet tazminatı,ek ödeme vs.) olmadığı taktirde asgari ücretin çok altındadır.Memur maaşına esas değerler genellikle memuriyet katsayısı denilen,yılda bir-iki defa arttırılan bir puanla çarpılır.(Bkz.2010 yılı memur maaş hesaplaması)
(Memuriyet katsayısı 01.01.2009-30.06.2009 dönemi için 0,053505'tir. Ocak-Haziran döneminde 0,053505 olan memur maaş katsayısı, 1 Temmuz 2009`dan itibaren 0,05592`ye, taban aylık katsayısı 0,74348`e, yan ödeme katsayısı da 0,01773`e yükselecek, maaşlar yaklaşık %4,5 oranında artacak)


Örnek olarak, işe bir yıl önce başlamış,eşi çalışmayan,evli ve fakülte mezunu GİH sınıfına mensup ,sendikasız (düz) bir memurun maaşa esas verileri şöyledir:
Derece-kademe :9/2
Gösterge :630
Ek gösterge:Yok  
Kıdem yılı : 1
Özel hizmet tazminatı oranı : %48 (Oranı GİH sınıfı memur ünvanlı 8-15 dereceler için %48',5-7 dereceler için %49,1-4 dereceler için %55'tir-2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu kararı)
Yan ödeme puanı :500
Sözkonusu memurun maaş hesabı aşağıdaki gibidir.ak

(a) KAZANÇLAR
ak
Gösterge: 630*0,053505=33,71-TL
Kıdem aylığı :20*1*0,053505=1,07 TL (her yıl için 20 puan,azami 25 yıl için 20*25=500 puan verilir.375 sayılı KHK gereğince ödenmektedir)
Taban Aylığı : 708,40 TL (bütün memurlar için aynıdır.375 sayılı KHK gereğince ödenmektedir)
Özel hizmet tazminatı :9500*0,053505*%48=243,98 TL (9500=1500+8000 (en yüksek gösterge+ en yüksek ek gösterge).Memur özel hizmet tazminatı ile işçi kıdem tazminatı tavanı en yüksek devlet memuru kabul edilen Başbakanlık Müsteşarına ait bu göstergeler üzerinden hesaplanır.
Özel hizmet tazminatı listeleri,Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunun 2006/10344 sayılı kararı ile 17/4/2006 tarihinde güncellenmiştir. Memurlar arasındaki maaş farkları asıl olarak özel hizmet tazminatı oranlarındaki farktan meydana gelir.)
Yan ödeme : 500*0,016965 =8,48 TL
Aile yardımı :1500*0,053505=80,26 TL (çalışmayan eş için 1500,bakmakla yükümlü olunan en çok 2 çocuğun her biri için 250'şer,0-6 yaş çocuklar için 500 gösterge)
BRÜT ÜCRET TOPLAMI :
33,71+1,07+243,98+708,40+8,48+80,26=1075,90-TLak

(b) KESİNTİLER
ak
Emekli keseneğine esas matrah; gösterge+ek gösterge+kıdem aylığı+taban aylığı+özel hizmet tazminatından oluşur.Emekliliğe esas özel hizmet tazminatı oranı,memurun ek göstergesine göre hesaplanmaktadır.Bu oran,ek göstergesi 3600-4799 arasında olanlar için %130, 2200-3599 arasında olanlar için %70 ve daha az olanlar için %40' tır.
Emekli keseneğine (sosyal güvenlik prim kesintisine) esas matrah: 33,71+1,07+708,40+203,32=946,50 TL
Emekli keseneği (Sosyal güvenlik primi)=946,50*%16 =151,44 TL (Kesinti oranı 01.10.2008 tarihinden sonra göreve başlayan memurlar için %14'tür)
NOT:Emekli şahıs kesenek oranı %16 'dır.Ancak derece ve kademe terfii yapılırken oluşan farkın tamamı memurun ilk aylığından kesilir.Mesela; 7/2'sinden 7/3'üne terfi eden bir memurun gösterge farkından (740-720=20 gösterge) oluşan keseneğinin %100'ü ilk aylığından  (20*0,053505=1,07 TL)
kesilir.Müteakip aylarda ise maaşını  hesap edilen tutar kadar zamlı alır.
Aynı matrah üzerinden kesilen %20 oranındaki kurum payı maaşa herhangi bir şekilde etki etmez. 

Gelir vergisi matrahı:(33,71+1,07+708,40+8,48)-151,44=600,22 TL
(Gelir Vergisi matrahı= (gösterge+ek gösterge+kıdem aylığı+taban aylığı+yan ödeme)-Şahıs Emekli keseneği (ilaveten varsa özel sigorta primleri ve sendika aidatı)
Gelir vergisi kesintisi : 600,22*%15=90,03 TL
(Gelir vergisi oranı kümülatif vergi matrahına (yani yıllık vergi matrahlarının üst üste toplanması ile bulunan tutar) göre tespit edilir.Gelir vergisi oranı 2009 yılı için kümülatif matrah 8.700-TL oluncaya dek %15, 8.700'ü aşıp 22.000-TL oluncaya dek %20 ve bu rakamı aşıp 50.000-TL oluncaya dek %27,fazla olması halinde ise %35'tir.Memurların tüm kazançları vergiye tabi olmadığı için gelir vergisi kesintileri diğer çalışanlara göre düşüktür.

Damga vergisi,aile yardımı (eş ve çocuk yardımı ) hariç tüm kazançlardan kesilir. Oranı ücretlerde binde 6, avanslarda binde 7,5' tur
.(Damga vergisi oranı ücretlerde 2010 yılı için binde 6,6'ya (% 0,66) yükseltilmiştir.)
Damga vergisi: (1075,90-80,26)* % 06=5,97 TLkutla

TOPLAM KESİNTİ
: 151,44+90,03+5,97=247,44 TL
ak

(c) MAAŞ
Maaş=Brüt maaş-Toplam kesinti)
MAAŞ:1075,90-247,44=828,46 TLak

(d) ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
(193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32. maddesi gereğince)
Asgari geçim indirimi hesabı ;666*0,15*0,60 =59,94-(Ocak ayı asgari brüt ücret*ilk vergi dilimi oranı*vergi indirim oranı (çalışan için %50,çalışmayan eş için %10,her bir çocuk için %7,5))
Asgari geçim indirimi: 59,94-TLak

(e) EK ÖDEME
Sözkonusu memur yukarıda belirtilenlerin dışında Bakanlar Kurulunun 2008/14012 sayılı kararı gereğince “375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar" a göre her ay ek ödeme alacak,bu kazancından sadece damga vergisi kesilecektir.

EK ÖDEME :(1500+8000) 9500*%51*0,053505=259,23 TL
Bu durumda ek ödeme ile birlikte çalıştığı kurumun varsa yaptığı ekstra ödemeler (nöbet ücreti gibi) ,ikramiye ve fazla mesaisi dışında ilgilinin eline geçecek en düşük maaş;a

(f) NET MAAŞ
: (828,46+59,94+258,19)=1146,59- TL'dır.

Not
:
İlk dört dereceye kadar dereceler arasındaki maaş farkı birkaç Lira'yı geçmez. Mesela;14/2 derece ile yeni işe başlayan ilkokul mezunu müstahdemin maaşı fakülte mezunu memurun maaşından çok farklı değildir.Bütün fark,müstahdemin %44 olan özel hizmet tazminatı oranından dolayı 4 puanlık farktan gelen (9500*0,053505 *0,04=20,33-TL) ile katsayı farkından (630-520=110 (gösterge) *(katsayı) 0,053505=5,89) brüt toplam 26,22- TL'ndan ibarettir.
Sendikaya üye olan memurlara aylık 10-TL ilave ödeme yapılır.
Sendika aidatı gelir vergisi matrahından düşürmekte olup,sendika ödeneği hemen hemen memurdan kesilen sendika aidatına eşittir.


2. Örnek;
İşe yeni başlayan,askerliğini yapmamış,sendikasız bekar bir mühendisin maaş hesabı ise şöyledir:
Derece-kademe :8/1
Gösterge :660
Ek gösterge :850
Özel hizmet tazminatı :%135
Ek ödeme oranı :%82
Yan ödeme puanı :1775
Taban aylığı :708.40-TL
Brüt ücret: (gösterge+ek gösterge+özel hizmet tazminatı+ek ödeme+yan ödeme+taban aylığı)
(660*0,053505)+(850*0,053505)+(9500*0,053505*1,35)+(9500*0,053505*0,82)+(1775*0,016965)+708,40=1922,31
Emekli keseneğine esas matrah: (660*0,053505)+(850*0,053505)+(9500*0,053505*0,4) +708,40=992,51
Şahıs emekli keseneği:(992,51*0,16)=158,80
Gelir vergisine esas matrah: (660*0,053505)+(850*0,053505)+(1775*0,016965) +708,40-(158,80)=660,51
Gelir vergisi:660,51/0,15=99,08
Damga pulu:1922,31*0,006=11,53
Toplam kesinti: 158,80+99,08+11,53=269,41
NET MAAŞ: (Brüt-yasal kesintiler+asgari geçim indirimi)
1922,31-269,41+49,94 =1702,84-TL

3.örnek:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı
kurumlarda işe yeni girmiş 9/1. derecede
üniversite mezunu bekar
memurun 01.07.2009 tarihinden geçerli maaşları;
KAZANÇLAR BÖLGE ÇALIŞMA
TÜRKİYE İŞ KURUMU

S.GÜVENLİK KURUMU
GÖSTERGE34,67-
34,67-
34,67-
YAN ÖDEME8,86-8,86-
8,86-
ÖZEL HİZMET TAZMİNATI255,00-255,00-
255,00-
TABAN AYLIĞI743,48-743,48-
743,48-
EK ÖDEME451,55-451,55-
504,68-
BRÜT TOPLAMI1493,56-1493,56- 1546,69-

DAMGA PULU8,96-8,96- 9,28-

EMEKLİ KESENEĞİ158,51-158,51-
158,51-
GELİR VERGİSİ94,28-94,28-
94,28-
(Asgari geçim indirimi hariç)
NET MAAŞ
1231,81-1231,81-
1284,62-
AYA DÜŞEN ORTALAMA İKRAMİYEYOK97,48-
97,48-

*Asgari geçim indirimi bekar çalışanlar için 2009 yılında aylık 49,95-TL'dır.
Bkz.2010 zammı uygulanmış memur maaş hesabı


NOT: 399 Sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli personelin emekli keseneği aynen memurlar gibi hakedilen derece/kademe üzerinden yapılır.Sözleşmeli personelin emekli keseneği memurlar gibi hesaplanmasına rağmen, maaşları memurlar gibi derece kademeye göre değil ,belli bir skalaya göre ödenir.Bu skalada her ünvan için belirlenen temel ücretin üzerine en fazla  % 8 oranında başarı ve liyakat ücreti (oranı yıllık sicil puanı ile belirlenir) ile kıdemine göre %2 ile %5 arasında değişen oranlarda kıdem ücreti ilave edilir. Sözleşmeli personelin brüt (ek ödeme hariç) ücretlerinin tamamı vergiye tabidir.Bu nedenle gelir vergisi matrahları ve vergi kesintileri memurlardan oldukça fazladır.
Sözgelimi, 2000-TL temel ücreti olan 8 yıl kıdemli bir sözleşmeli personelin brüt ücreti,kıdem ücreti olarak %2'den 40-TL, A grubu başarı ve liyakat puanı karşılığı %8'den 160-TL olmak üzere toplam 2.200-TL'dır.Bu ücrete ayrıca 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereğince ek ödeme eklenecek,brüt ücretin ek ödeme dışında  ve şahıs emekli keseneği çıktıktan sonra kalan kısmından gelir vergisi kesintisi yapılacaktır.

MEMUR EMEKLİ İKRAMİYESİ VE EMEKLİ MAAŞ HESABI;

Memur emekli maaşı ve emekli ikramiyesi aynı değer üzerinden hesaplanır. Bu hesaplama için memurun emekli keseneğine esas matrahına ihtiyaç vardır. Emekli keseneğine esas matrah hesabı maaş hesabında ayrıca açıklanmıştır. Örnek olarak, GİH sınıfına mensup 27 yıl kıdemli, emekliliğe esas aylık derecesi 1/4 olan bir memurun emekli ikramiyesi ve emekli maaş hesabı şöyledir:
Gösterge : 1500
Ek gösterge : 2200
Emekli keseneğine esas matrah:((Gösterge+Ek gösterge)*katsayı)+(kıdem aylığı (20*25*katsayı)+Taban aylığı+Özel hizmet tazminatı ((En yüksek gösterge+En yüksek ek gösterge)*katsayı)*%70) =197,96+26,75 +708,40 +355,80 = 1288,91-
Emekli ikramiyesi =1288,91*27 =34800,57-TL
Emekli maaşı =1288,91*%77=992,46+(maaşın %4'ü tutarında vergi iade ödemesi ilave edilir)

NOTLAR:
-Emekli maaşı ve emekli ikramiyesi hesabına esas özel hizmet tazminatı oranları ek göstergeye göre belirlenmektedir.Emekli maaşına esas özel hizmet tazminatı oranı;

ek göstergesiz veya ek göstergesi 2199'a kadar olanlar için %40,
2200-3599 arası olanlar için %70,
3600-4799 arası olanlar için %130,
4800-6399 arası olanlar için %150,
6400-7599 arası olanlar için %180,
7600-8399 arası olanlar için %200 ve 8400
daha yukarısı için %240'tır.
-Memuriyet hizmeti dışında özel sektör çalışmalarından dolayı kazanılan ek göstergeler emekliliğe sayılmaz.
-Memur 25 yılda emekli olmuş ise,emekli keseneğine esas matrahının %75'i kadar maaş bağlanır.Maaş bağlanma oranı 25 yıldan fazla her bir yıl için %1 artar,25 yıldan az her bir yıl için %1 azalır.
-Düşük dereceli memurların emekli maaşları genellikle Emekli Sandığının (artık SGK) belirlediği en düşük memur emekli maaş limitinin altında kaldığı için, bu memurların maaşları doğrudan en düşük memur emekli maaşına yükseltilir.Sözkonusu tutar ,yani en düşük emekli maaşı 01.07.2009 -31.12.2009 dönemi için 842-TL'dır.
Hiç yorum yok:

Sitetistik TurkeyRank.Com - Pagerank Servisi
Web Statistics