google-site-verification: googlea169ef6bc8d678e3.html

2 04 2009

memur maaş hesaplama nasıl yapılır?

      Devlet memurları maaşlarını derece-kademe esasına dayalı  kamuya özel bir sistem üzerinden alırlar.Bu sistemde memurun maaşa esas konumu; sınıfı, kadro ünvanı, tahsil ve kıdemi dikkate alınarak belirlenir.Her memur için biri maaşa esas, diğeri emekliliğe esas iki ayrı derece/kademe sözkonusudur. Memur maaşa esas derecesi ile çalışırken maaşını alır,emekli maaşı ve emekli ikramiyesi ise, emekliliğe esas derecesi üzerinden hesaplanır.Her iki derece aynı olabileceği gibi memurun kadro ve geçmiş hizmetleri itibarıyla farklı da olabilir. Bununla birlikte memurların maaş hesabı derece/kademe çözümlemesi ile bitecek kadar basit değil, aksine ekleri ve detayları ile birlikte oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir.
Memur derece ve kademe sistemi; aşağı indikçe (yani memur terfi ettikçe) gösterge denilen katsayıları artan şekilde 15/1. derecede başlayıp 1/4. derecede biten (Devlet Memurları Kanunu 43. madde) bir  yapıdır.
Normal olarak her memur yılda bir kademe,üç yılda bir derece (3 kademe bir dereceye eşittir) alarak derecesini yukarıya doğru ilerletir, yani terfi eder. Ünvan ve tahsil durumlarına göre her memurun sisteme giriş derece ve kademesi ile en fazla yükselebileceği derece ve kademesi farklıdır. Mesela, ilköğretim mezunları memuriyete 14/2, lise mezunları 13/3, meslek lisesi mezunları 12/2, GİH sınıfına mensup fakülte mezunu (düz) memur 9/1, Teknik Hizmetler sınıfına mensup  mühendis ise 8/1 . dereceden başlar.(Son altı yıllık sicil not ortalaması 90 ve son sicil notu da 90'ın üzerinde olan memurlara ilave bir kademe (657 s.Kanun 64. madde) verilir.Yükselebileceği en son derecenin dördüncü kademesine gelen memur da son sicil notu olumlu olduğu taktirde bir alt dereceye yükseltilir (657 s.Kanun 37. madde)) İlköğretim mezunları 5,lise mezunları 3, iki yıllık yüksekokul ve üzeri tahsili olanlar, en yüksek derece olan 1. derece 4. kademeye kadar yükselebilir.Bununla birlikte çalışırken bir üst öğrenimi bitiren memurların üst tahsil durumunda bulunan  emsaline göre intibakları yapılır.Ünvan değişikliği ise ancak, görevde yükselme yönetmeliği gereğince yapılacak kurum içi sınavlar sonucu olabilir.
Memuriyet hizmetleri;
1-Genel İdare Hizmetleri,
2-Teknik Hizmetler,
3-Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri
4-Eğitim ve Öğretim Hizmetleri,
5-Avukatlık Hizmetleri,
6-Din Hizmetleri,
7-Emniyet Hizmetleri,
8-Yardımcı Hizmetler,
9-Mülki İdare Amirliği Hizmetleri,
10-Milli İstihbarat Hizmetleri

şeklinde 10 hizmet sınıfına ayrılmıştır.Her memur farklı yan ödeme ve özel hizmet tazminatı oranlarına sahip olan bu sınıflardan birine dahildir.
Memuriyet derece ve kademe sisteminin nasıl uygulanacağı Devlet Memurları Kanununun (657 sayılı Kanun) 36. maddesinde açıklanır.Maaş hesabı için memurun derece ve kademesinin, kıdem yılının,ek göstergesinin,özel hizmet tazminat oranının, yan ödeme katsayısının,varsa diğer tazminatlarının (temsil tazminatı, mali sorumluluk tazminatı gibi) ne miktarda olduğunun,ayrıca bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocuk durumunun bilinmesi gerekir.Memurun gerçek maaşı derece kademe, gösterge,ek gösterge ve kıdem ücretinden ibaret olup,bu maaş yan ödemeler (taban aylığı,özel hizmet tazminatı,ek ödeme vs.) olmadığı taktirde asgari ücretin çok altındadır.Memur maaşına esas değerler genellikle memuriyet katsayısı denilen,yılda bir-iki defa arttırılan bir puanla çarpılır.(Bkz.2010 yılı memur maaş hesaplaması)
(Memuriyet katsayısı 01.01.2009-30.06.2009 dönemi için 0,053505'tir. Ocak-Haziran döneminde 0,053505 olan memur maaş katsayısı, 1 Temmuz 2009`dan itibaren 0,05592`ye, taban aylık katsayısı 0,74348`e, yan ödeme katsayısı da 0,01773`e yükselecek, maaşlar yaklaşık %4,5 oranında artacak)


Örnek olarak, işe bir yıl önce başlamış,eşi çalışmayan,evli ve fakülte mezunu GİH sınıfına mensup ,sendikasız (düz) bir memurun maaşa esas verileri şöyledir:
Derece-kademe :9/2
Gösterge :630
Ek gösterge:Yok  
Kıdem yılı : 1
Özel hizmet tazminatı oranı : %48 (Oranı GİH sınıfı memur ünvanlı 8-15 dereceler için %48',5-7 dereceler için %49,1-4 dereceler için %55'tir-2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu kararı)
Yan ödeme puanı :500
Sözkonusu memurun maaş hesabı aşağıdaki gibidir.ak

(a) KAZANÇLAR
ak
Gösterge: 630*0,053505=33,71-TL
Kıdem aylığı :20*1*0,053505=1,07 TL (her yıl için 20 puan,azami 25 yıl için 20*25=500 puan verilir.375 sayılı KHK gereğince ödenmektedir)
Taban Aylığı : 708,40 TL (bütün memurlar için aynıdır.375 sayılı KHK gereğince ödenmektedir)
Özel hizmet tazminatı :9500*0,053505*%48=243,98 TL (9500=1500+8000 (en yüksek gösterge+ en yüksek ek gösterge).Memur özel hizmet tazminatı ile işçi kıdem tazminatı tavanı en yüksek devlet memuru kabul edilen Başbakanlık Müsteşarına ait bu göstergeler üzerinden hesaplanır.
Özel hizmet tazminatı listeleri,Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunun 2006/10344 sayılı kararı ile 17/4/2006 tarihinde güncellenmiştir. Memurlar arasındaki maaş farkları asıl olarak özel hizmet tazminatı oranlarındaki farktan meydana gelir.)
Yan ödeme : 500*0,016965 =8,48 TL
Aile yardımı :1500*0,053505=80,26 TL (çalışmayan eş için 1500,bakmakla yükümlü olunan en çok 2 çocuğun her biri için 250'şer,0-6 yaş çocuklar için 500 gösterge)
BRÜT ÜCRET TOPLAMI :
33,71+1,07+243,98+708,40+8,48+80,26=1075,90-TLak

(b) KESİNTİLER
ak
Emekli keseneğine esas matrah; gösterge+ek gösterge+kıdem aylığı+taban aylığı+özel hizmet tazminatından oluşur.Emekliliğe esas özel hizmet tazminatı oranı,memurun ek göstergesine göre hesaplanmaktadır.Bu oran,ek göstergesi 3600-4799 arasında olanlar için %130, 2200-3599 arasında olanlar için %70 ve daha az olanlar için %40' tır.
Emekli keseneğine (sosyal güvenlik prim kesintisine) esas matrah: 33,71+1,07+708,40+203,32=946,50 TL
Emekli keseneği (Sosyal güvenlik primi)=946,50*%16 =151,44 TL (Kesinti oranı 01.10.2008 tarihinden sonra göreve başlayan memurlar için %14'tür)
NOT:Emekli şahıs kesenek oranı %16 'dır.Ancak derece ve kademe terfii yapılırken oluşan farkın tamamı memurun ilk aylığından kesilir.Mesela; 7/2'sinden 7/3'üne terfi eden bir memurun gösterge farkından (740-720=20 gösterge) oluşan keseneğinin %100'ü ilk aylığından  (20*0,053505=1,07 TL)
kesilir.Müteakip aylarda ise maaşını  hesap edilen tutar kadar zamlı alır.
Aynı matrah üzerinden kesilen %20 oranındaki kurum payı maaşa herhangi bir şekilde etki etmez. 

Gelir vergisi matrahı:(33,71+1,07+708,40+8,48)-151,44=600,22 TL
(Gelir Vergisi matrahı= (gösterge+ek gösterge+kıdem aylığı+taban aylığı+yan ödeme)-Şahıs Emekli keseneği (ilaveten varsa özel sigorta primleri ve sendika aidatı)
Gelir vergisi kesintisi : 600,22*%15=90,03 TL
(Gelir vergisi oranı kümülatif vergi matrahına (yani yıllık vergi matrahlarının üst üste toplanması ile bulunan tutar) göre tespit edilir.Gelir vergisi oranı 2009 yılı için kümülatif matrah 8.700-TL oluncaya dek %15, 8.700'ü aşıp 22.000-TL oluncaya dek %20 ve bu rakamı aşıp 50.000-TL oluncaya dek %27,fazla olması halinde ise %35'tir.Memurların tüm kazançları vergiye tabi olmadığı için gelir vergisi kesintileri diğer çalışanlara göre düşüktür.

Damga vergisi,aile yardımı (eş ve çocuk yardımı ) hariç tüm kazançlardan kesilir. Oranı ücretlerde binde 6, avanslarda binde 7,5' tur
.(Damga vergisi oranı ücretlerde 2010 yılı için binde 6,6'ya (% 0,66) yükseltilmiştir.)
Damga vergisi: (1075,90-80,26)* % 06=5,97 TLkutla

TOPLAM KESİNTİ
: 151,44+90,03+5,97=247,44 TL
ak

(c) MAAŞ
Maaş=Brüt maaş-Toplam kesinti)
MAAŞ:1075,90-247,44=828,46 TLak

(d) ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
(193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32. maddesi gereğince)
Asgari geçim indirimi hesabı ;666*0,15*0,60 =59,94-(Ocak ayı asgari brüt ücret*ilk vergi dilimi oranı*vergi indirim oranı (çalışan için %50,çalışmayan eş için %10,her bir çocuk için %7,5))
Asgari geçim indirimi: 59,94-TLak

(e) EK ÖDEME
Sözkonusu memur yukarıda belirtilenlerin dışında Bakanlar Kurulunun 2008/14012 sayılı kararı gereğince “375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar" a göre her ay ek ödeme alacak,bu kazancından sadece damga vergisi kesilecektir.

EK ÖDEME :(1500+8000) 9500*%51*0,053505=259,23 TL
Bu durumda ek ödeme ile birlikte çalıştığı kurumun varsa yaptığı ekstra ödemeler (nöbet ücreti gibi) ,ikramiye ve fazla mesaisi dışında ilgilinin eline geçecek en düşük maaş;a

(f) NET MAAŞ
: (828,46+59,94+258,19)=1146,59- TL'dır.

Not
:
İlk dört dereceye kadar dereceler arasındaki maaş farkı birkaç Lira'yı geçmez. Mesela;14/2 derece ile yeni işe başlayan ilkokul mezunu müstahdemin maaşı fakülte mezunu memurun maaşından çok farklı değildir.Bütün fark,müstahdemin %44 olan özel hizmet tazminatı oranından dolayı 4 puanlık farktan gelen (9500*0,053505 *0,04=20,33-TL) ile katsayı farkından (630-520=110 (gösterge) *(katsayı) 0,053505=5,89) brüt toplam 26,22- TL'ndan ibarettir.
Sendikaya üye olan memurlara aylık 10-TL ilave ödeme yapılır.
Sendika aidatı gelir vergisi matrahından düşürmekte olup,sendika ödeneği hemen hemen memurdan kesilen sendika aidatına eşittir.


2. Örnek;
İşe yeni başlayan,askerliğini yapmamış,sendikasız bekar bir mühendisin maaş hesabı ise şöyledir:
Derece-kademe :8/1
Gösterge :660
Ek gösterge :850
Özel hizmet tazminatı :%135
Ek ödeme oranı :%82
Yan ödeme puanı :1775
Taban aylığı :708.40-TL
Brüt ücret: (gösterge+ek gösterge+özel hizmet tazminatı+ek ödeme+yan ödeme+taban aylığı)
(660*0,053505)+(850*0,053505)+(9500*0,053505*1,35)+(9500*0,053505*0,82)+(1775*0,016965)+708,40=1922,31
Emekli keseneğine esas matrah: (660*0,053505)+(850*0,053505)+(9500*0,053505*0,4) +708,40=992,51
Şahıs emekli keseneği:(992,51*0,16)=158,80
Gelir vergisine esas matrah: (660*0,053505)+(850*0,053505)+(1775*0,016965) +708,40-(158,80)=660,51
Gelir vergisi:660,51/0,15=99,08
Damga pulu:1922,31*0,006=11,53
Toplam kesinti: 158,80+99,08+11,53=269,41
NET MAAŞ: (Brüt-yasal kesintiler+asgari geçim indirimi)
1922,31-269,41+49,94 =1702,84-TL

3.örnek:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı
kurumlarda işe yeni girmiş 9/1. derecede
üniversite mezunu bekar
memurun 01.07.2009 tarihinden geçerli maaşları;
KAZANÇLAR BÖLGE ÇALIŞMA
TÜRKİYE İŞ KURUMU

S.GÜVENLİK KURUMU
GÖSTERGE34,67-
34,67-
34,67-
YAN ÖDEME8,86-8,86-
8,86-
ÖZEL HİZMET TAZMİNATI255,00-255,00-
255,00-
TABAN AYLIĞI743,48-743,48-
743,48-
EK ÖDEME451,55-451,55-
504,68-
BRÜT TOPLAMI1493,56-1493,56- 1546,69-

DAMGA PULU8,96-8,96- 9,28-

EMEKLİ KESENEĞİ158,51-158,51-
158,51-
GELİR VERGİSİ94,28-94,28-
94,28-
(Asgari geçim indirimi hariç)
NET MAAŞ
1231,81-1231,81-
1284,62-
AYA DÜŞEN ORTALAMA İKRAMİYEYOK97,48-
97,48-

*Asgari geçim indirimi bekar çalışanlar için 2009 yılında aylık 49,95-TL'dır.
Bkz.2010 zammı uygulanmış memur maaş hesabı


NOT: 399 Sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli personelin emekli keseneği aynen memurlar gibi hakedilen derece/kademe üzerinden yapılır.Sözleşmeli personelin emekli keseneği memurlar gibi hesaplanmasına rağmen, maaşları memurlar gibi derece kademeye göre değil ,belli bir skalaya göre ödenir.Bu skalada her ünvan için belirlenen temel ücretin üzerine en fazla  % 8 oranında başarı ve liyakat ücreti (oranı yıllık sicil puanı ile belirlenir) ile kıdemine göre %2 ile %5 arasında değişen oranlarda kıdem ücreti ilave edilir. Sözleşmeli personelin brüt (ek ödeme hariç) ücretlerinin tamamı vergiye tabidir.Bu nedenle gelir vergisi matrahları ve vergi kesintileri memurlardan oldukça fazladır.
Sözgelimi, 2000-TL temel ücreti olan 8 yıl kıdemli bir sözleşmeli personelin brüt ücreti,kıdem ücreti olarak %2'den 40-TL, A grubu başarı ve liyakat puanı karşılığı %8'den 160-TL olmak üzere toplam 2.200-TL'dır.Bu ücrete ayrıca 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereğince ek ödeme eklenecek,brüt ücretin ek ödeme dışında  ve şahıs emekli keseneği çıktıktan sonra kalan kısmından gelir vergisi kesintisi yapılacaktır.

MEMUR EMEKLİ İKRAMİYESİ VE EMEKLİ MAAŞ HESABI;

Memur emekli maaşı ve emekli ikramiyesi aynı değer üzerinden hesaplanır. Bu hesaplama için memurun emekli keseneğine esas matrahına ihtiyaç vardır. Emekli keseneğine esas matrah hesabı maaş hesabında ayrıca açıklanmıştır. Örnek olarak, GİH sınıfına mensup 27 yıl kıdemli, emekliliğe esas aylık derecesi 1/4 olan bir memurun emekli ikramiyesi ve emekli maaş hesabı şöyledir:
Gösterge : 1500
Ek gösterge : 2200
Emekli keseneğine esas matrah:((Gösterge+Ek gösterge)*katsayı)+(kıdem aylığı (20*25*katsayı)+Taban aylığı+Özel hizmet tazminatı ((En yüksek gösterge+En yüksek ek gösterge)*katsayı)*%70) =197,96+26,75 +708,40 +355,80 = 1288,91-
Emekli ikramiyesi =1288,91*27 =34800,57-TL
Emekli maaşı =1288,91*%77=992,46+(maaşın %4'ü tutarında vergi iade ödemesi ilave edilir)

NOTLAR:
-Emekli maaşı ve emekli ikramiyesi hesabına esas özel hizmet tazminatı oranları ek göstergeye göre belirlenmektedir.Emekli maaşına esas özel hizmet tazminatı oranı;

ek göstergesiz veya ek göstergesi 2199'a kadar olanlar için %40,
2200-3599 arası olanlar için %70,
3600-4799 arası olanlar için %130,
4800-6399 arası olanlar için %150,
6400-7599 arası olanlar için %180,
7600-8399 arası olanlar için %200 ve 8400
daha yukarısı için %240'tır.
-Memuriyet hizmeti dışında özel sektör çalışmalarından dolayı kazanılan ek göstergeler emekliliğe sayılmaz.
-Memur 25 yılda emekli olmuş ise,emekli keseneğine esas matrahının %75'i kadar maaş bağlanır.Maaş bağlanma oranı 25 yıldan fazla her bir yıl için %1 artar,25 yıldan az her bir yıl için %1 azalır.
-Düşük dereceli memurların emekli maaşları genellikle Emekli Sandığının (artık SGK) belirlediği en düşük memur emekli maaş limitinin altında kaldığı için, bu memurların maaşları doğrudan en düşük memur emekli maaşına yükseltilir.Sözkonusu tutar ,yani en düşük emekli maaşı 01.07.2009 -31.12.2009 dönemi için 842-TL'dır.
Hiç yorum yok:

Etiketler

Türkiye (49) demokrasi (43) memur (29) statüko (18) Filistin (17) ekonomi (17) Suriye (16) azerbaycan (15) ek gösterge (15) ergenekon (15) cumhuriyet (14) laiklik (14) Türkçe (13) asgari geçim indirimi (12) darbe (12) ek ödeme (12) milli gelir (12) terörist (12) cinayet (11) demokratik (11) ekonomik (11) referandum (11) anayasa (10) asgari ücret (10) enflasyon farkı (10) kriz (10) özel hizmet tazminatı (10) Atatürk (9) Ermenistan (9) Osmanlı (9) enflasyon (9) irtica (9) toplu sözleşme (9) Lozan (8) cinsellik (8) cunta (8) emekli keseneği (8) istatistik (8) izlenim (8) işsizlik (8) kapitalizm (8) katliam (8) kıdem tazminatı (8) muhalefet (8) savaş (8) yasak (8) Davos (7) Gazze (7) aile yardımı (7) gündem (7) hikaye (7) 12 Eylül (6) Birleşmiş Milletler (6) Mısır (6) Rusya (6) alkol (6) anadil (6) avrupa birliği (6) azınlık (6) banka (6) demokratik açılım (6) deprem (6) değişim (6) hükümet (6) kaos (6) katsayı (6) maaş hesabı (6) memur maaş (6) paradoks (6) ramazan (6) seçim (6) statükocu (6) özgürlük (6) devlet (5) diaspora (5) ek zam (5) emekli maaş hesabı (5) felsefe (5) geyik (5) imf (5) internet (5) iş kanunu (5) kapitalist (5) katil (5) kaza (5) kıdem tazminat tavanı (5) kıyamet (5) olimpiyat (5) one minute (5) piyasa (5) sömürü (5) trafik (5) türk (5) yan ödeme (5) youtube (5) ölüm (5) Şavşat (5) Alevi (4) Ermeni (4) Evrim teorisi (4) Komünizm (4) Müslüman (4) adalet (4) aliyev (4) anı (4) askeri güç (4) askerlik (4) asparagas (4) bayram (4) blogger (4) brüt maaş (4) dünya (4) emekli (4) emperyalist (4) eurostat (4) excel (4) eşitlik (4) futbol (4) galaksi (4) hesap işletim ücreti (4) ideoloji (4) ihracat (4) insanlık (4) işgal (4) kümülatif vergi matrahı (4) küresel (4) kıbrıs (4) maaş katsayısı (4) marjinal (4) memur zammı (4) milletvekili (4) noel baba (4) nükleer savaş (4) osmanlı devleti (4) pozitif ayrımcılık (4) protesto (4) rejim (4) sendika (4) sigara (4) sözleşmeli personel (4) sıradışı (4) tabu (4) tüketici kredisi (4) wikileaks (4) yatırım (4) çağdaş (4) çevre temizliği (4) 1 mayıs (3) 1 sayılı cetvel (3) Arap baharı (3) Artvin (3) Attila (3) Bosna Hersek (3) Cumhurbaşkanı (3) Erdoğan (3) Güney Afrika (3) Gürcistan (3) Hitler (3) Irak (3) Kaddafi (3) Kürt ayrılıkçı (3) Lozan anlaşması (3) Mevlana (3) Soykırım (3) Taksim meydanı (3) Tibet (3) TÜFE (3) Uygur (3) aylık gösterge (3) bahar (3) barbar (3) brüt ücret (3) cari açık (3) cennet (3) ceza hukuku (3) diktatör (3) dış politika (3) egemenlik (3) ek gösterge tablosu (3) emekli ikramiyesi (3) empati (3) ermeni soykırım tasarısı (3) evet (3) evren (3) eğitim (3) faiz (3) faşizm (3) gelir vergisi (3) globalleşme (3) google (3) görevde yükselme (3) hava kirliliği (3) hoşgörü (3) icraat (3) iftar (3) ihbar tazminatı (3) ihtilal (3) ikramiye hesabı (3) iktidar (3) inanç (3) iran seçimleri (3) ironi (3) itiraf (3) kamu hizmeti (3) kamusal alan (3) karadeniz (3) kart aidatı (3) komisyon (3) konfederasyon (3) kredi (3) kurban (3) kümülatif matrah (3) küresel kriz (3) küresel ısınma (3) maaş (3) macarca (3) meclis (3) memur maaş zammı (3) memur maaşı (3) misyoner (3) miting (3) monarşi (3) nostalji (3) nüfus artışı (3) obama (3) ortadoğu (3) paranoya (3) politika (3) reklam (3) sevgililer günü (3) somali (3) spekülatör (3) süper güç (3) sıralama (3) tam bağımsızlık (3) tank sayısı (3) tefeci (3) teknoloji (3) televizyon (3) türban (3) yeni dünya düzeni (3) zayıflama (3) çernobil (3) İstanbul (3) ışık yılı (3) şapka kanunu (3) şeriat (3) şiir (3) şube müdürü maaş (3) 10 Kasım (2) 11 Eylül saldırıları (2) 12 ada (2) 17 Ağustos (2) Ankara (2) Annan planı (2) Avrupa (2) Azərbaycan (2) BDDK (2) Boşnak (2) Clinton (2) DTP kapatma (2) Darwin (2) Dersim (2) Dünya Kupası (2) Esad (2) G20 (2) GSYİH (2) KPSS (2) Kürdistan (2) Kürt (2) Kürt halkı (2) Kırım (2) Libya (2) Nüfus (2) Ordu (2) Romanya (2) Rusiya (2) Saint Valentine (2) Taksim gezi parkı (2) Vandal (2) Yahudi (2) afganistan (2) alkolizm (2) anneler günü (2) aranan (2) atmosfer (2) avrupa birliği (2) ayrılıkçı (2) açık öğretim (2) balyoz darbe planı (2) batılılaşma (2) bebek (2) benzin fiyatı (2) bilfiil (2) bilgisayar (2) bordro hesap (2) boykot (2) bütçe (2) büyüme hızı (2) canavar (2) cani (2) cin (2) darbe planı (2) devrim (2) didim (2) dindar (2) diploma (2) domino etkisi (2) dünya sıralaması (2) dünyanın sonu (2) ek gösterge (2) ek gösterge cetveli (2) ekonomik büyüklük (2) ekonomik büyüme (2) emekli ikramiyesi (2) emekli maaş (2) emekli maaşı (2) emperyalizm (2) en yüksek memur maaşı (2) enerji (2) eski bayramlar (2) eğer (2) eğersay (2) fark (2) fazla mesai (2) felaket (2) fiyat (2) füze (2) gazeteci (2) gelir vergisi matrahı (2) gelir vergisi oranı (2) gezegen (2) gravite (2) göktaşı (2) gönüllü (2) gösterge (2) gösterge tablosu (2) günah (2) hadis (2) halk ayaklanması (2) halk iradesi (2) hastalık (2) havale (2) haçlı (2) hesabı (2) hesap günü (2) hesaplama (2) hilkat garibesi (2) hinterland (2) hukuk devleti (2) human development report (2) iade (2) idam (2) imtihan (2) irlanda (2) irtica eylem planı (2) islam (2) islam ülkeleri (2) israf (2) istihbarat (2) istihdam (2) isviçre (2) isyan (2) itilaf devletleri (2) işgücü (2) işkur (2) işsizlik oranı (2) kabahatler kanunu (2) kalori (2) kamu sektörü (2) kamu yönetimi (2) kapatma davası (2) kariyer (2) kayıt dışı (2) kimyasal silah (2) kredi kartı (2) kurtuluş savaşı (2) kutlama (2) köknar (2) ladin (2) laik (2) lale (2) maaş hesap (2) madalya (2) maganda (2) magazin (2) mahalle baskısı (2) mahkeme (2) mahkum (2) manzara (2) masal (2) maya takvimi (2) memleket (2) memur gösterge (2) memur gösterge tablosu (2) memur sendikaları (2) mevzuat (2) millet (2) milli takım (2) misyonerlik (2) mucize (2) muhafazakar (2) mutabakat (2) müşteri (2) nasa (2) navigasyon (2) nükleer enerji (2) obezite (2) oligarşi (2) padişah (2) papatya (2) parite (2) pazar (2) pazarlama (2) petrol (2) promosyon (2) propaganda (2) psikopat (2) sahne (2) sanatçı (2) sansür (2) sapık (2) satınalma gücü (2) sera etkisi (2) seçmen (2) sigorta (2) sigortasız (2) siyonizm (2) sosyal güvenlik (2) sosyolojik (2) stockholm (2) suçlu (2) sözleşmeli (2) sümerler (2) taksici (2) tarife (2) tasarruf (2) tatbikat (2) teknolojik (2) terfi (2) tiryaki (2) toplu görüşme (2) totaliter (2) trajedi (2) tüketici (2) tüketim toplumu (2) türk birliği (2) ufo (2) ulus devlet (2) uygarlık (2) uzaylı (2) vatandaş (2) yalta konferansı (2) yargı (2) yatırım aracı (2) yaşam (2) yeşil pasaport (2) yolsuzluk (2) yorum (2) yunanistan (2) yörünge (2) yıldız (2) zam (2) Çam sakızı (2) Özal (2) çamsakızı (2) çanakkale savaşı (2) çevre kirliliği (2) çin (2) çocuk (2) çoruh (2) çıplak (2) çıplaklık (2) ödenek (2) öğretmen maaşı (2) ücret hesabı (2) ücretsiz (2) üniversite (2) ütopya (2) İslam dünyası (2) İslamofobi (2) şef maaş (2) şehit (2) şişmanlık (2) şube müdürü (2) 12 eylül 1980 (1) 14 şubat (1) 1475 iş kanunu (1) 18 yaş (1) 2200 ek gösterge (1) 399 khk (1) 4688 sayılı kanun (1) 4857 sayılı İş Kanunu (1) 5434 sayılı kanun (1) 5510 sayılı kanun (1) 56.hükümet (1) 6-7 Eylül (1) 6111 s. kanun (1) 6270 kanun (1) 93 harbi (1) Acaristan (1) Acem (1) Ada kale (1) Afrika (1) Akkuyu (1) Akçay (1) Aleviler (1) Amerika (1) Anglosakson (1) Apophis (1) Arakan (1) Arap (1) Arapça isim (1) Aristo (1) Armenia (1) Arnavutluk (1) Avrasya Birliği (1) Avrupa Parlamentosu (1) Avrupa nüfusu (1) Avrupabirliği (1) Avrupalılaşma (1) Aygül özkan (1) Ayşe Özyılmazel (1) Azeri tv (1) AŞTİ (1) BDP (1) BRİC ülkeleri (1) Babam (1) Balkan (1) Ban Ki Moon (1) Batman (1) Batum (1) Batı (1) Başbağlar (1) Belçika (1) Bozkurt (1) Brezilya (1) Bulamaç (1) Bulgar (1) Bulgaristan (1) D'Hondt sistemi (1) Darıca (1) Davutoğlu (1) Dağlık Karabağ (1) Dağlıq Qarabağ (1) Demirkapı barajı (1) Dersim isyanı (1) Dilovası (1) Diyanet İşleri Başkanlığı (1) Dizi film (1) Doğan grubu (1) Doğu Türkistan (1) Edremit (1) Eflatun (1) Egypt (1) Einstein (1) Emirgan korusu (1) Erenköy (1) Ermeni işgali (1) Ermeni mezalimi (1) Esat (1) Estonya (1) Eşek adası (1) Fatih Terim (1) Fransa (1) Freedom House (1) GSGM (1) GSMH (1) Gebze (1) Göynük (1) Gülen cemaati (1) Gültekin Hacıbeyli (1) H.C.Armostrong (1) Hasanboğuldu (1) Hatay (1) Haymana (1) Holywood (1) Hüsnü Mübarek (1) Jobbik (1) Kafkasya (1) Kanuni (1) Karabağ (1) Kazakistan (1) Kaşgarlı Mahmud (1) Kemer (1) Kenan Evren (1) Kocaeli (1) Kuala Lumpur (1) Kuran'ı kerim (1) Kuvayı milliye (1) Kürtçe (1) Kıbrıs devleti (1) Kıbrıs harekatı (1) Kılıçarslan (1) Kırım savaşı (1) Lahey (1) Latife Hanım (1) Londra olimpiyatları (1) Lösev (1) Macaristan (1) Makedonya (1) Malazgirt (1) Malezya (1) Maraş bölgesi (1) Marina (1) Marks (1) Mavi Marmara (1) Meis adası (1) Menderes (1) Menemen (1) Meryem Ana (1) Mesutyılmaz (1) Milli maç (1) Mogan gölü (1) Montrö (1) Moğolistan (1) Muhteşem Süleyman (1) Mursi (1) Musevi (1) Mustafa Koç (1) Müslümanlık (1) Nahçivan (1) Nato (1) Nazarbayev (1) Nazilli (1) Necdet calp (1) Nene Hatun (1) Ortalama ömür (1) Osmanlı-Rus savaşı (1) Pakistan (1) Pamuk (1) Pentagon (1) Recep Tayyip Erdoğan (1) Rum (1) Rusça (1) Sahara (1) Sarıkız (1) Sekeller (1) Sevr anlaşması (1) Sivas (1) Sri lanka (1) Sudan (1) Susurluk (1) Szekler (1) Sünni (1) Sırp (1) TBMM (1) TRT (1) Tamil gerillaları (1) Tanpınar (1) Tatar (1) Tavşan adası (1) Toplum (1) Trabzonspor (1) Tuna (1) Tunceli (1) Turgut Özal (1) Turkey (1) Türk baharı (1) Türk bayrağı (1) Türk federasyonu (1) Türk futbolu (1) Türk halkı (1) Türk işi (1) Türkiye Azerbaycan birliği (1) Türkiye Türkçesi (1) Türkiye nüfusu (1) Türkiye'nin imajı (1) Türkmen (1) UEFA puan tablosu (1) Ukrayna (1) Uğur Mumcu (1) Western world (1) Yukarı Karabağ (1) Yusuf Has Hacip (1) Yusufeli (1) abdülmecit (1) abonelik (1) acaip haberler (1) acun ılıcalı (1) adli sicil (1) adrenalin (1) agi hesaplama (1) akciğer kanseri (1) akıl (1) akıllı telefon (1) alkolun faydaları (1) almanya (1) altın (1) altın fiyatları (1) amasya görüşmeleri (1) ambargo (1) amerikan rüyası (1) anatomi (1) antidemokratik (1) apartheid (1) arjantin (1) arz talep (1) arz-talep (1) arınç (1) arşın (1) asgari ücret hesabı (1) asgari ücret zammı (1) asimilasyon (1) asimile (1) asker kaçağı (1) askeri (1) askeri darbe (1) askeri güç sıralaması (1) askeriye (1) askerlik borçlanması (1) asteğmen (1) atasözleri (1) atasözü (1) ateist (1) ateşkes (1) atletizm (1) atom (1) avantaj (1) ayaklanma (1) aydili sanat (1) aylık vergi matrahı (1) ayvalık (1) ayyaş (1) ayyıldız (1) ayşe arman (1) azeri (1) aztek (1) açe (1) açlık (1) açlık grevi (1) açmaz (1) açıklamalar (1) açıköğretim (1) açılım (1) ağaçtan (1) ağca (1) aşk sözleri (1) aşkı memnu (1) aşırı kilo (1) baba (1) badire (1) bahar başlangıcı (1) bakü (1) balyoz (1) balyoz davası (1) balyoz harekatı (1) bandrol (1) banka havalesi (1) bankacılık (1) banknot (1) barış ortamı (1) basketbol (1) baskın (1) basın (1) basın özgürlüğü (1) bayan (1) baykal (1) bayrak (1) başarı (1) başvuru (1) başörtü (1) başörtüsü (1) başörtüsü yasağı (1) becayiş (1) bekirpaşa (1) belediye (1) beyaz Türkler (1) beyin cimnastiği (1) bildirim (1) bilgi (1) bilgi çağı (1) bir mayıs (1) bireysel kredi (1) blog açma (1) bloglardan para kazanmak (1) bordro (1) bordro mahkumu (1) borsa (1) bosna (1) botan çayı (1) bozkır (1) branş (1) brifing (1) brütten nete (1) bumerang (1) buz devri (1) buzul çağı (1) buğday (1) bölge çalışma (1) bölücü (1) bürokrasi (1) bürokrat (1) büyükelçi (1) büyüklük sıralaması (1) büyüme (1) candan (1) canlı bomba (1) casus uçağı (1) cemaat (1) cemevleri (1) cep telefon fiyat (1) cep telefonu (1) cephe (1) cesur (1) cesur kadın (1) cetvel (1) ceza (1) ceza muhakemesi kanunu (1) charles darwin (1) cinsel ahlak (1) cinsel ilişki (1) d-smart (1) damal (1) damga vergisi (1) davutlar (1) dayak (1) dayanışma (1) deist (1) dekolte (1) democracy (1) demokrat (1) demokratikleşme (1) deneme (1) deniz (1) denizkızı (1) deprem anı (1) derece (1) derece-kademe (1) deri (1) derin devlet (1) derince (1) dershane (1) dershane kapatma (1) dersim olayları (1) despot (1) development (1) devlet faşizmi (1) devlet terörü (1) dezavantaj (1) deşifre (1) digitürk (1) dikta (1) diktatörlük (1) dilenci (1) direkt (1) dizi yasağı (1) dizüstü (1) dogmatik (1) dokunulmazlık (1) dolaylı vergi (1) dolmuş (1) dominant (1) domuz gribi (1) domuzgribi (1) don kişot (1) dostları (1) dosya masrafı (1) dosya ücreti (1) doğa (1) doğu karadeniz (1) doğum izini (1) drakula (1) dram (1) drogheda (1) dtp (1) dumanlı (1) duygu (1) duygusal (1) döviz (1) dünya tarım örgütü (1) dünya yolsuzluk haritası (1) dünyalı (1) dünyanın en büyük ülkeleri (1) düzenbaz (1) düşman (1) dış borç (1) eceli gelen köpek (1) efkar tepesi (1) efsane (1) ekolojik yaşam (1) ekonomik güç (1) ekonomik kriz (1) ekonomist (1) elazığ (1) elektrik üretimi (1) elit (1) elitsel (1) elçibey (1) emanet (1) emek sömürüsü (1) emekli ikramiye (1) emekli ikramiye hesabı (1) emekli maaş hesap (1) emekli matrahı (1) emekli sandığı kanunu (1) emeklilik (1) emekçi (1) en büyük ekonomiler (1) en büyük ülkeler (1) en düşük emekli maaşı (1) en düşük memur maaşı (1) en düşük memur maaşı hesabı (1) en güçlü ülkeler (1) en zor iş (1) endonezya (1) endülüs (1) enflasyon oranları (1) engizisyon (1) entellektüel (1) epdk (1) erişim (1) ermeni sorunu (1) ermeni soykırımı (1) ermeni tehciri (1) eski hükümlü (1) eti (1) etimoloji (1) etnik temizlik (1) euro2008 (1) eurovision (1) evrimleşme (1) excel formül (1) eylem (1) eşcinsel (1) eşcinsel evlilik (1) eşcinsellik (1) eşitsizlik (1) eşortman (1) fadime (1) fakülte (1) fal (1) fantezi (1) farzımuhal (1) fazilet (1) fazılsay (1) faşist (1) federasyon (1) felaket tellalı (1) felaket teorisi (1) fesih (1) festivali (1) fethiye (1) figür (1) film (1) firavun (1) fiyat artışı (1) fobi (1) fosil (1) foto galeri (1) fotoğraf (1) fransız (1) fukuşima (1) futbolsever (1) füze kalkanı (1) fırsat (1) gadhimai (1) garanti fal (1) garipoğlu (1) gaya teorisi (1) gayrımüslim (1) gazete (1) gazi (1) gecikme faizi (1) gelecek (1) gelecekten dönüş (1) gelir vergisi kesintisi (1) gelir vergisi oranları (1) gelir vergisi tarifesi (1) gelişmiş ülke (1) genel idare hizmetleri (1) genel sağlık sigortası (1) genelkurmay (1) general (1) genetik yapı (1) gençlik haftası (1) gerekçeli karar (1) geri kalmışlık (1) gericilik (1) gerilim (1) gerçekçi (1) gestapo (1) gezi parkı (1) gezi parkı eylemleri (1) gih memurları (1) giriş paketi (1) giyim yasağı (1) gizli dosya (1) glock (1) golfstream (1) google adsense (1) google earth (1) greenpeace (1) gurbetçi (1) gutenberg (1) gölcük (1) gölge (1) görevde yükselme yönetmeliği (1) gözetleme (1) göç (1) güncel (1) güneş sistemi (1) gürcü (1) güç karşılaştırma (1) gıda (1) gıda teknolojisi (1) gıda tüketimi (1) hadise (1) haksız rekabet (1) halk (1) halkevleri (1) halter (1) hanzo (1) hapis (1) hapis cezası (1) harekat (1) harita (1) hatmi (1) hatmi çiçeği (1) hatıra (1) hayal (1) hayvancılık (1) hazır kıta (1) haçlı savaşları (1) helikopter (1) hemşehri (1) herkes için kalp derneği (1) heybeliada ruhban okulu (1) heyeti temsiliye (1) hibrit tohum (1) hindistan (1) hinterlend (1) hiroşima (1) hisse senedi (1) hitit (1) hiyerarşi (1) hizmet borçlanması (1) hormon (1) hristiyan (1) hristiyanlık (1) hukukdevleti (1) hukukçu (1) hun (1) hungarian (1) hürriyet (1) hırsız (1) hırsızlık (1) idam cezası (1) iddianame (1) ideal (1) idol (1) ihdas (1) ihracat sıralaması (1) ihtarname (1) iklim verileri (1) iktisat (1) ilhak (1) ilköğretim (1) illegal (1) iltica (1) imaj (1) imam (1) imamhatip (1) inanç araştırması (1) inkılap kanunları (1) insan (1) insan sağlığı (1) insani gelişmişlik (1) insani gelişmişlik raporu (1) insanigelişmişlik (1) intifada (1) iran (1) isim (1) isim koyma (1) ispir (1) israil (1) istifa (1) istikbal (1) ithalat (1) itlaf (1) ittihat terakki (1) iyi haberler (1) iyimser (1) izin hakkı (1) izlanda (1) izleyici (1) izmit (1) iç savaş (1) iş güvencesi (1) iş güvenliği (1) işbu (1) işgücü piyasası (1) işkanunu (1) işlem ücreti (1) işletme (1) işsiz (1) işsizlik maaşı (1) işveren (1) işçi (1) işçi bayramı (1) işçi maaşı (1) işçi ücreti (1) kademe (1) kadro (1) kadro derecesi (1) kadın hakları (1) kadınlar günü (1) kahin (1) kalp bozukluğu (1) kalp hastası (1) kamikaze (1) kamu işçi (1) kamuoyu (1) kanlı (1) kaotik (1) kara mizah (1) karaborsa (1) karabulut (1) karakol (1) karbon emisyonu (1) karbon monoksit (1) kardelen (1) kariyer uzman (1) karizmatik (1) kartel (1) karçal (1) karındeşen jack (1) kasırga (1) katkı maddesi (1) katmandu (1) katsayı adaletsizliği (1) katı anayasa (1) katılım payı (1) kavgası (1) kavram (1) kayıp halka (1) kazazede (1) kehanet (1) kelaynak (1) kelime (1) kemal sunal (1) kemoterapi (1) kerpiç ev (1) kibrit suyu (1) kimyasal madde (1) kitle imha (1) kitlesel imha silahları (1) kişi başı (1) klimanjaro (1) kokoreç (1) komünist (1) konjonktür (1) konsensüs (1) korkunç (1) korsanlık (1) kredi kartı aidatı (1) kredi notu (1) kristof kolomb (1) kumpas (1) kurban bayramı (1) kutuplar (1) kuyruklu yıldız (1) kuzen (1) kuzey Irak (1) kuş gribi (1) kuşadası (1) köprü ekle (1) körfez (1) küreselleşme (1) kürsü (1) kürtaj (1) küçükköy (1) kıdem tazminatı hesap (1) kılıçdaroğlu (1) kıtlık (1) kıyamet günü (1) laptop (1) lavazier (1) laz (1) liberalizm (1) liberty (1) lisans mezunu (1) lösemili (1) lüks oto (1) maaş katsayısı (1) maaş bordrosu (1) maaş hesapla (1) maaş hesaplama (1) maaş verileri (1) maaş zammı (1) macar (1) maden işçisi (1) magna carta (1) mahkeme kararı (1) mahşer (1) maliyet (1) manastır (1) manifesto (1) manipülasyon (1) manşet (1) marmara depremi (1) masaüstü (1) mavi sakal (1) mavimarmara (1) maya kehaneti (1) maymun (1) mayın (1) mağdur (1) meaning (1) meclisi mebusan (1) mehmetçik (1) memur ikramiye (1) memur aylığı (1) memur derece (1) memur ek zam (1) memur emekli (1) memur emekli ikramiyesi (1) memur emekli maaşı (1) memur kadrosu (1) memur maaş hesabı (1) memur maaş verileri (1) memur toplu sözleşme (1) memur özlük hakları (1) memuriyet (1) merkel (1) merkez bankası (1) meslek (1) meteor (1) metro (1) mikroklima (1) military coup (1) milli gelir karşılaştırma (1) milli gelir sıralaması (1) milli hasıla (1) milliyet (1) milliyetçi (1) mimar sinan (1) modern (1) modernizm (1) modernlik (1) modifiye (1) montaj (1) monument (1) moron (1) motorlu taşıt üretimi (1) muasır medeniyet (1) muasırlaşma (1) muavenet (1) muhacir (1) muhteşem yüzyıl (1) mukaddes emanetler (1) mukavemet (1) mutasyon (1) myanmar (1) müdür atama (1) müftü (1) mülakat komisyonu (1) mülakat sınavı (1) müstakil (1) müstehcen (1) müzakere (1) müşteri hizmetleri (1) müşteri temsilcisi (1) nakarat (1) naylon (1) negatif (1) nepal (1) nesil (1) net asgari ücret (1) net maaş (1) netten brüte (1) nevruz (1) new york (1) noel (1) nokia c5-03 (1) nostradamus (1) nöbetçi (1) nüfus mübadelesi (1) nükleer başlık (1) nükleer bomba (1) nükleer füze (1) nükleer patlama (1) nükleer silah (1) ohm kanunu (1) oligarşik (1) on emir (1) ons altın (1) operasyon (1) organik ürün (1) orta asya (1) otomobil (1) otomotiv (1) ottowa (1) oturan boğa (1) oturma eylemi (1) oypusulası (1) panik (1) pankreas kanseri (1) papaz (1) para (1) paranoyak (1) parya (1) patriot füzeleri (1) patronaj (1) pazarcı (1) pazarlık (1) petrol fiyatı (1) piano (1) pippabucca (1) piyasa ekonomisi (1) pişmaniye (1) pkk (1) plaj (1) polemik (1) pontus (1) popülist (1) postmodern (1) poyrazköy (1) pozitif (1) prim (1) prim günü (1) prim tutarı (1) primat (1) problem (1) profesör (1) protokol (1) provokasyon (1) provokatör (1) prut (1) quark (1) radikal (1) radyasyon (1) rahmet (1) ramazan ayı (1) reaktör (1) recep ivedik (1) reel ekonomi (1) reel politik (1) refah (1) refah düzeyi (1) refakatçi izini (1) referans (1) rehber (1) reklam geliri (1) rektör seçimi (1) replik (1) resmi dil (1) reyting (1) rezerv (1) reşadiye (1) ricardo (1) ritüel (1) romantik (1) ruble (1) rönesans (1) saat ayarı (1) saatleri ayarlama (1) sabıka kaydı (1) sahra çölü (1) sahte bal (1) sakallı bebek (1) sakarya türküsü (1) sakatlık indirimi (1) saldırgan (1) salgın (1) saltanat (1) sanal porno (1) sansasyon (1) santral (1) sapanca (1) sarımsaklı (1) satanist (1) satış ortaklığı (1) savaş uçağı (1) sağlık (1) seksenler (1) selamlaşma (1) seleksiyon (1) sendika ağası (1) sendikacı (1) sendikalı (1) sendrom (1) seri katil (1) sermaye (1) sevap (1) seçim barajı (1) seçim sandığı (1) seçim sistemi (1) seçme (1) shakespeare (1) sigaranın yararları (1) sigortalılık (1) sihirli kutu (1) siirt (1) silah (1) silah durumu (1) silah gücü (1) silopi (1) sinema kanalı (1) sinerji (1) sismograf (1) sivil yönetim (1) sivri laflar (1) siyasal (1) siyasetçi (1) siyasi parti (1) skandal (1) slogan (1) smart telefon (1) solcu (1) soma (1) sorgulama (1) soru cevap (1) soruşturma (1) sosyal (1) sosyal demokrasi (1) sosyal güvenlik primi (1) south park (1) soğuk savaş (1) spekülatif (1) srebrenica (1) strateji (1) sutüven (1) system error (1) söke (1) sömürge (1) sömürgeci (1) sözleşmeli memur (1) sözlü sınav (1) süpermarket (1) süreli fesih (1) sürrealist (1) sınır (1) sıradışı fotoğraf (1) taassup (1) tahsil (1) tahıl rekolte (1) takiyye (1) taksim (1) tarih (1) tatil (1) tavan (1) tazminat (1) taşeron firma (1) taşeron işçi (1) taşeronlaştırma (1) tecavüz (1) tehcir (1) tehcir kanunu (1) tehlike (1) teklif (1) teknik direktör (1) telaffuz (1) tellal (1) temiz toplum (1) temmuz maaş verileri (1) temmuz zammı (1) teokrasi (1) terörle mücadele (1) tetikçi (1) teşhirci (1) think thank (1) tiamennan (1) ticaret (1) tinerci (1) toplu sözleşme hakkı (1) toplu sözleşme primi (1) torba kanun (1) torpaq (1) toryum (1) trafik kazaları (1) trafik kuralları (1) transparency international (1) tröst (1) tsunami (1) turan (1) tuğçe kazaz (1) tören (1) tüketici hakem heyeti (1) tüketim (1) tıbbiye (1) tıklanma sayısı (1) tıp fakültesi (1) ucuzluk (1) umman denizi (1) umuttepe (1) uydu (1) uyuşturucu (1) uzman yardımcısı (1) varlık vergisi (1) vatansever (1) vergi matrahı (1) vergi dilimi (1) vergi dilimleri (1) viyana kuşatması (1) wi-fi bağlantı (1) yanardağ (1) yapay zeka (1) yaratık (1) yasa (1) yasama (1) yazar (1) yaş haddi (1) yaş ortalaması (1) yaşamın anlamı (1) yeniçeri (1) yerelseçim (1) yerli dizi (1) yeğen (1) yolsuzluk raporu (1) yuvacık (1) yönetilen ülkeler (1) yüzellilikler (1) yılbaşı (1) yıllık izin (1) zaman dilimi (1) zamanda yolculuk (1) zamlı maaş hesabı (1) zaping (1) zeitgeist (1) zekat (1) zenci (1) zeytin (1) zeytinli (1) ziyaret (1) ziyaretçi sayısı (1) zombi (1) Çamlıca (1) Çanakkale (1) Çayırova (1) Çeçen (1) çapulcu (1) çarlık (1) çarpıcı (1) çağdaş yaşam (1) çenesuyu (1) çevre koruma (1) çin işi (1) çin işkencesi (1) çocuk istismarı (1) çocuk kaçırma (1) çıkar çatışması (1) çılgın (1) ölümden sonra (1) örgün eğitim (1) örnek bordro (1) özerklik (1) özgürlük heykeli (1) özlük hakları (1) öğrenci evleri (1) öğretmen (1) öğretmen maaş bordrosu (1) ücret (1) ücret alacağı (1) ücret bilgileri (1) ücret bordrosu (1) ücret göstergesi (1) ücret hesaplama (1) ücretli izin (1) ülke sıralama (1) üniter devlet (1) üyelik (1) üç çocuk (1) İmroz (1) İnter (1) İslam kardeşliği (1) İslam kültürü (1) İslamafobia (1) İstiklal Marşı (1) İttihat ve Terakki (1) İİBF mezunları (1) ırkçı (1) ırkçılık (1) ıslak imza (1) ışid (1) ışık hızı (1) Şampiyonlar ligi (1) Şevval Sam (1) şahıs kesintisi (1) şampiyona (1) şark (1) şeb-i aruz (1) şebeke (1) şef (1) şef kadrosu (1) şef maaşı (1) şifreli (1) şifresiz maç (1) şikayet (1) şikayet kabul (1) şike (1) şike kanunu (1) şişe (1)