google-site-verification: googlea169ef6bc8d678e3.html

24 06 2010

memur maaş hesapla

     Memur maaşının hesaplanabilmesi için öncelikle memurun kadro ünvanı, derece ve kademesinin bilinmesi gerekir.Müteakiben bilinmesi gereken ise; uygulanmakta olan memur maaş katsayısı,yan ödeme katsayısı ve taban aylığı tutarlarıdır.
(1 Ocak-30 Haziran dönemi için katsayı: 0,057383, yan ödeme katsayısı: 0,01819 ve taban aylığı: 762,93'tür).  Bakz.  2011 verileri ile maaş hesabı           
     Her memurun   maaşa esas ve emekliliğe esas olmak üzere iki ayrı derece ve kademesi vardır.Her iki derece/kademe aynı olabileceği gibi, memurun kadro durumu ve özel sektörde geçmiş hizmetleri itibarıyla farklı da olabilir. Memurların maaş hesabı maaşa esas derecesi üzerinden,emekli keseneği, emekli maaş ve ikramiyesi ise emekliliğe esas derece/kademesi üzerinden hesaplanır.
Memuriyet derece ve kademe tablosu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43. maddesinde  gösterilmiştir.Memurun asli maaşını oluşturan aylık kısmı, katsayı ile  aşağıdaki tablodan derece kademe karşılığına gelen  gösterge puanı ile çarpımından oluşur. Sözgelimi birinci derece ikinci kademedeki memurun  aylığı 0,057383*1380=79,19-TL’dır.
MEMUR GÖSTERGE TABLOSU
DerecelerKademe 1Kademe 2Kademe 3Kademe 4Kademe 5Kademe 6Kademe 7Kademe 8Kademe 9
11320138014401500
2115512101265132013801440


310201065111011551210126513201380
4915950985102010651110115512101265
5835865895915950985102010651110
6760785810835865895915950985
7705720740760785810835865895
8660675690705720740760785810
9620630645660675690705720740
10590600610620630645660675690
11560570580590600610620630645
12545550555560570580590600610
13530535540545550555560570580
14515520525530535540545550555
15500505510515520525530535540
 
    İkinci olarak ,memurun var ise, ek göstergesinin bilinmesi gerekir.Ek gösterge memurun dahil olduğu hizmet sınıfı,kadro  ve derecesine göre değişir.1 Sayılı ek gösterge cetvelinden öncelikle hizmet sınıfı, sonra kadro ünvanı ve derecesi  kontrol edilerek karşılığında bulunacak ek gösterge tutarı aylık tutarı gibi katsayı ile çarpılır. (2200*0,057383 gibi) 
Daha sonra memurun kıdem aylığı sözkonusudur.30.06.1989 tarihli 375 sayılı KHK 1. madde (A) fıkrası gereği  memuriyette geçen  ve geçmiş sayılan her bir hizmet yılı karşılığında 20 gösterge  tutarında kıdem aylığı ödenir.Bu halde, sözgelimi 8 yıl kıdemi olan bir memur 8*20*0,057383=9,18-TL tutarında kıdem aylığına hak kazanacaktır. Ancak 25 yıldan sonrası için ilave kıdem aylığı verilmemektedir.Bu itibarla memurun alabileceği en yüksek kıdem aylığı  (25*20*katsayı) ’dan ibarettir. 
Sırada taban aylığı vardır.Yine 375 sayılı KHK’nin aynı maddesi gereği her memura 1000 gösterge rakamı üzerinden taban aylığı ödenir.Sözkonusu rakam halihazırda 762,93-TL’sıdır.
Yan ödeme; 05 Mayıs 2006 Tarihli Resmi Gazete yayımlanan  2006/10344 sayılı “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar” da yer alan bir sayılı cetvelden öncelikle hizmet sınıfı ve takiben kadro ünvanı karşılığında bulunacak toplam yan ödeme puanı yan ödeme katsayısı ile çarpılır.Sözgelimi, Genel İdare Hizmetleri sınıfı 37. sırada bulunan Ambar Memurunun toplam yan ödeme puanı (500+575) 1075 yan ödeme katsayısı ile çarpılacaktır. Yan ödeme=1075*0,01819=19,55-TL
Memur maaşının tutar olarak en önemli kısmını oluşturan özel hizmet tazminatları da  aynı Bakanlar Kurulu kararında (2006/10344) 2 sayılı  cetvel üzerinden belirlenir.Hizmet sınıfı unvan ve derece takip edilerek bulunan özel hizmet tazminatı yüzde olarak ifade edilmiştir.Sözkonusu oran  9500  ve katsayı ile çarpılacaktır. Mesela; Teknik Hizmetler bölümü 1. sırada bulunan Başmühendis veya Başmimarın %168 oranındaki özel hizmet tazminatı   (9500*0,057383*%168)  formülü ile bulunacaktır.Buradaki 9500 rakamı en yüksek memur göstergesi olan (1/4 derece karşılığı gösterge )  1500 ile en yüksek ek göstergesi  olan 8000’in toplamını ifade eder.

Ek ödemenin formülü de aynı şekildedir.16/08/2008 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2008/14012 sayılı ek ödemeye ilişkin Bakanlar Kurulu kararına istinaden   ödenmekte olan ek ödeme, ek ödeme listesinden  tespit edilen oranı özel hizmet tazminatı ile aynı şekilde (9500*katsayı*ek ödeme oranı) hesaplanır.
Tazminatlardan sonra gelen kısım aile ve çocuk yardımıdır.Memur maaşlarına çalışmayan eş için 1500,yardıma müstehak çocuklar için 250'şer gösterge  sosyal yardım ilave edilir.Çocuklar altı yaşını dolduruncaya kadar yardım 500 gösterge olarak ödenir.(Memurlara doğum halinde  2500 gösterge (143,45-TL) tutarında doğum yardımı, eş ve çocuklarının ölümü halinde 1 maaş (9500*0,057383=545,14-TL) , memurun ölümü halinde varislerine 2 maaş tutarında ölüm yardımı ödenir.)
Bulunan tüm ücret unsurlarının toplamı brüt kazancı oluşturur.Eş ve çocuk yardımı hariç diğer kazançların toplamı üzerinden öncelikle binde 6,6 (%0,6) oranında damga pulu kesilir. 
Emekli keseneği ise,aylık (gösterge tutarı),ek gösterge,kıdem aylığı,taban aylığı ve özel hizmet tazminatı toplamı üzerinden kesilir.Ancak buradaki özel hizmet tazminatı maaş ile ödenenin aynısı değil,emekliliğe esas ayrı bir değerdir.  
Emekli keseneğine esas matrah hesabına ilave edilen özel hizmet tazminatı oranı memurun  maaşta aldığı özel hizmet tazminatına  göre değil,ek göstergesine göre hesap edilir.Bu oran, ek göstergesi olmayanlar veya ek göstergesi 2199'a kadar olanlar için için %40, ek göstergesi 2200-3599 arasında olanlar için % 70, 3600-4799 arasında olanlar için %130, 4800-6399 arasında olanlar için %150 'dir.Yukarıda belirtilen  maaş unsurlarının toplamı üzerinden %16 oranında şahıs emekli kesintisi yapılır.(Memurların emekli keseneğine esas matrahları üzerinden %5 oranında kesilmesi gereken genel  sağlık sigortası şahıs primleri halihazırda devlet tarafından karşılanmaktadır
 Memur maaşından son olarak gelir vergisi kesintisi yapılır.Ancak memurun tüm kazançları vergiye tabi değildir.Vergiye tabi olan kazançlar; aylık,ek gösterge, kıdem aylığı,taban aylığı ve yan ödemedir.Sözkonusu rakamların toplamından şahıs emekli keseneği, varsa sendika aidatı ve özel sigorta primleri düşüldükten sonra kalan kısımdan memurun kümülatif vergi matrahına göre %15 veya %20 oranında gelir vergisi kesilir.
Gelir vergisi oranı 2010 yılı için ,yıllık bazda kümülatif (yani ay ay üstüste toplamalı) vergi matrahı 8.800- oluncaya dek aylık gelir vergisi matrahının %15, 8.800'ü aşıp 22.000- oluncaya dek %20, 22.000'i aşıp 50.000- oluncaya dek %27'sidir.Kümülatif matrah 50.000-TL'yı geçtiği taktirde gelir vergisi oranı %35 olur.
Brüt toplam üzerinden damga pulu,şahıs emekli keseneği ve gelir vergisi  kesintisi çıkarıldıktan sonra kalan kısım memurun net maaşıdır.Memurun net maaşına Gelir Vergisi Kanunu gereğince diğer ücretliler gibi  asgari geçim indirimi ilave edilir.  

Asgari geçim indirimi hesabı her yıl Ocak ayında geçerli brüt asgari ücret üzerinden yapılır.Çalışan için %50,çalışmayan eş için %10 olan indirim oranı,iki çocuğa kadar her bir çocuğa %7,5,iki çocuktan fazlası için %5'tir.
Pratik olarak toplanan oranlar,sözgelimi; eşi çalışmayan iki çocuklu memur için (50+10+7,5+7,5) bulunacak  %75 oranı  729*%75%*%15 ile çarpıldığı taktirde bulunacak 82,01-TL o memurun aylık asgari geçim indirimini gösterir.Formüldeki %15 oranı gelir vergisi olup, değişmez.Asgari geçim indiriminden herhangi bir kesinti yapılması sözkonusu değildir.

Memur maaş hesabına örnek olarak,üniversite mezunu, 15 yıl kıdemli 4/1. derecede bulunan ,eşi çalışan ve bir çocuğu için çocuk yardımı alan bir GİH memurunun maaşını hesaplayalım;
Gösterge (Aylık) :915*0,057383=45,91-
Ek gösterge       :800*0,057383=40,14-
Kıdem aylığı      :20*15*0,057383=17,21-
Taban aylığı      :762,93-
Özel hizmet tazminatı (%55):9500*0,057383*0,55=299,83- 
Ek ödeme (%51) :9500*0,057383*0,51=278,02- 
Çocuk yardımı    :250*0,057383=14,35-
Toplam Maaş Brütü : 1.458,39-


Damga Pulu Kesintisi    : 1.444.04*0,0066=9,53- (aile ve çocuk yardımı hariç)
Emekli Keseneği       :1.084.25*0,16=173,48- (gösterge,ek gösterge,kıdem aylığı ve ek göstergesi 2200'ün altında olduğu için %40 özel hizmet tazminatı toplamı üzerinden kesinti yapılır.Oranı,01.10.2008 tarihinden sonra göreve başlayan memurlar için %14'tür))
Gelir Vergisi             : 692,71*0,15=103,91- (gösterge,ek gösterge,kıdem aylığı,taban aylığı toplamından emekli keseneği düşüldükten sonra kalan kısımdan kesinti yapılır)
MAAŞ: 1458,39-9,53-173,48-103,91=1.171,47-

Asgari geçim indirimi :729*0,575*0,15  =    62,88-
Asgari geçim indirimi dahil NET MAAŞ    : 1,234,35-TL

NOT:Gösterge,ek gösterge ve kıdem aylığı toplamı memurın gerçek maaşını verir.Diğer ücret unsurları ek ödeme niteliğindedir.Yüksek düzeyli bürokratlar dışındaki memurların sözkonusu maaşları asgari ücretin altında kaldığı için ve yasal olarak daha az ücret ödenemeyeceği için bazı kurumlardaki memurlara ödenen ikramiyeler asgari ücret üzerinden ödenir.

Emekli maaş ve ikramiyesi
25 Yıl hizmeti olan memurlara emekli keseneğine esas matrahının  %75'i kadar emekli maaşı bağlanır.25 Yıldan fazla her bir hizmet yılı için bu oran yüzde bir artar, 25 yıldan eksik her bir yıl için %1 azalır. 
Memurlara askerlik borçlanması ve kamu kuruluşlarında geçen hizmetlerinin toplamı üzerinden her bir tam yıl için emekli keseneğine esas matrah tutarında emekli ikramiyesi ödenir.Ancak emekli ikramiyesi en çok 30 yıl için ödenir, fazlasına ödenmez. 

Bkz.En düşük memur aylığı hesabı

Hiç yorum yok:

Sitetistik TurkeyRank.Com - Pagerank Servisi
Web Statistics