google-site-verification: googlea169ef6bc8d678e3.html

5 01 2011

2011 memur maaş hesabıbkz. 2012 memur maaş hesapları

2011 Yılı ilk yarısı için  bütçe ile belirlenen  %4' lük memur zammına , 2010 yılı ikinci altı ayından kaynaklanan %0.21'lik  enflasyon farkının  ilave edilmesiyle  zamlı  memur maaş verileri  kesinleşmiş oldu. Buna göre;

0,059445 olan memur maaş katsayısı   0,061954 'e
0,018843 olan yan ödeme katsayısı   0,019638 'e
793,10     olan taban aylığı               826,56 'ye    yükseldi.

Bu verilerle birlikte, kanun gereği en yüksek memur maaşına göre hesap edilmekte olan kıdem tazminatı tavanı da,  1 Ocak-30 Haziran 2011 dönemi için  2.517,01-TL'dan %4.2 artış ile 2.623,23-TL'sına yükselmiş oldu.

2011 Maaş verileri ile örnek olarak; GİH sınıfına mensup, 4/1 dereceden aylık almakta olan, üniversite mezunu, 15  yıl kıdemli,eşi çalışmayan ve iki çocuk için çocuk yardımı almakta olan  bir memurun zamlı maaşını şu şekilde hesap edebiliriz.

Öncelikle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun (DMK)  43 .maddesinde yer alan memur gösterge tablosunda 4/1. derece karşılığı gösterge bulunur ki ,bu rakam 915'tir.
Memurun asli maaşı, göstergesi ile memur maaş katsayısının çarpımından oluşur.Örnekteki memurun aylık gösterge maaşı;   915*0,061954=56,69-'dur.

İkinci olarak, yine 43. madde (b) fıkrası gereğince  DMK'na ek 1 sayılı listeden   ek göstergesi bulunur.GİH sınıfına mensup üniversite mezunu 4. derece memurların ek göstergesi 800'dür.Ek göstergenin memur maaş katsayısı ile çarpımından ek gösterge tutarı bulunur.
Ek gösterge ; 800*0,061954=49,56-

375 Sayılı KHK'ye göre memurun 25 yılı aşmamak üzere her bir kıdem yılı  20 maaş katsayısı ile çarpılır.Buna göre ,örnekteki memurun kıdem aylığı ; 20*15*0,061954=18,59-'dır.

Yine 375 sayılı KHK'ye göre her memura aynı tutarda taban aylığı ödenir ki,sözkonusu tutar 1 Ocak-30 Haziran  2011 dönemi için  826,56-'dır.

Memurlara  halen yürürlükte olan 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereğince sınıf,ünvan ve kadro derecelerine göre farklı tutarlarda özel hizmet tazminatı ödenir. Örnek memurun özel hizmet tazminat oranı GİH sınıfı 4. dereceden aylık alması itibarıyla %55'tir.Özel hizmet tazminatının hesabı ise; en yüksek memur göstergesi olan 1500 ile en yüksek ek göstergesi olan 8000 toplamının memur maaş katsayısı ve özel hizmet tazminat oranı ile çarpılmasından ibarettir.Yani;
Özel hizmet tazminatı ; (1500+8000)*0,061954*0,55=323,71-'dir.

Memurun halihazırda aynı Bakanlar Kurulu kararında yer alan yan ödeme puanı ise  500'den ibarettir.
Sözkonusu yan ödeme puanı yan ödeme katsayısı ile çarpılır.
Memurun yan ödeme tutarı; 500*0,019638=9,82-'dır.

Kurumlarınca ayrı olarak ek ödeme ve döner sermaye ödenmeyen memurlara ayrıca 375. sayılı KHK'ye dayanılarak ek ödeme yapılmaktadır.Ek ödeme oranı  sözkonusu memur için %65 olup, hesap şekli özel hizmet tazminatı ile aynıdır.
Ek ödeme ; (1500+8000)*0,061954*0,65= 382,57-

Memurlara çalışmayan eş için aylık 1823 gösterge tutarında aile yardımı ödenir.
Aile yardımının hesabı; 1823*0,061954=112,94-olur.

Çocuk yardımı ise her bir çocuk için 250 gösterge,6 yaşından küçükler için 500 göstergedir. Memurumuzun
çocuk yardımı; 2*250*0,061954=30,98-'dır.

Tüm gelirlerin toplamı memurun brüt kazancını verir.Maaşı hesaplanan memurun brüt kazancı
56,69+49,56+18,59+826,56+323,71+9,82+382,57+112,94+30,98=1811,42-'dır.( Emekli keseneği devlet payının usül olarak bordro brüt toplamında gösterilmesi  maaş netinde değişiklik yapmaz.)
KESİNTİLER
Tüm ücretlerde olduğu gibi brüt kazanç üzerinden ilk olarak binde 6,6 (% 0,66) oranında damga vergisi kesilir.Ancak memurların aile ve çocuk yardımları damga vergisinden muaftır. Bu nedenle toplam brüt kazançtan eş ve çocuk yardımları (112,94+30,98) düşüldükten sonra kalan  1667,50- üzerinde damga vergisi kesilecektir.
Bu durumda damga vergisi tutarı; 1667,50*0,0066=11,01- olur.
Memurun maaşından ikinci olarak emekli keseneği düşülür.Emekli keseneği memurun tüm maaş unsurlarından kesilmez.Emekli keseneğine esas maaş unsurları; gösterge,ek gösterge, kıdem aylığı,taban aylığı ve özel hizmet tazminatının ek göstergeye göre belirlenen  bir oranından  (Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere  ek göstergesi olmayanların ve ek göstergesi  2200'den düşük olanların emekli keseneğine dahil edilecek tazminat oranı %40'tır.) ibarettir. Memur maaş ve özellikle emekli maaşlarına etki eden asıl faktör,aynı zamanda  tazminat oranını da belirlemesi nedeniyle ek göstergedir. 

Emekli keseneğine esas ek gösterge karşılığı  tazminat oranları
Ek Göstergesi  8400 ve yukarısı olanlar için % 240
Ek Göstergesi 7600 dahil-8399 aralığında olanlar için % 200
Ek Göstergesi  6400 dahil-7599 aralığında olanlar için % 180
Ek Göstergesi 4800 dahil-6399 aralığında olanlar için % 150
Ek Göstergesi 3600 dahil-4799 aralığında olanlar için % 130
Ek Göstergesi 2200 dahil-3599 aralığında olanlar için % 70
Diğerlerinde % 40

(01.10.2008 Tarihinden sonra göreve başlamış 5510 sayılı yasaya tabi memurların özel hizmet tazminatları için bu şekilde bir sınıflama yoktur.Memurun maaşa esas özel hizmet tazminatının tamamından sigorta kesintisi yapılır.)

Memurun %40 oranının hesabı özel hizmet tazminatı gibidir.Yani (1500+8000)*0,061954*0,40=235,43-
Bu durumda memurun emekli keseneğine esas matrah toplamı şu şekildedir: 56,69+49,56+18,59+826,56+235,43=1186,83-
Şahıs emekli keseneği ise, %16'lık oran üzerinden ;1186,83*0,16=189,89- olur.
(NOT:1.10.2008 tarihinden sonra işe başlamış memurlar için genel sağlık sigortası dahil kesinti oranı %14'tür.
Eski memurların %5'lik genel sağlık sigortası şahıs payları halihazırda devlet tarafından karşılanmaktadır)

Üçüncü olarak memurun gelir vergisi hesabı yapılır.Memurun kimi kazançları vergiden muaftır.Memurun gelir vergisine tabi kazançları gösterge,ek gösterge,kıdem aylığı ve taban aylığıdır.Örnek memurumuzun gelir vergisine esas kazançlar toplamı; 56,69+49,56+18,59+9,82+826,56=961,22-'dir.Gelir vergisi matrahı ise; sözkonusu tutardan emekli şahıs keseneği ,sendika aidatı ve ayrıca özel sağlık ve bireysel emeklilik şirketlerine yapılan aylık ödemelerin çıkartılması ile bulunur.   
Memurun gelir vergisi matrahı bu durumda; 961,22-189,89=771,33-tür.
Gelir vergisi oranı ise; kümülatif vergi matrahı (ay ay üst üste ilave edilen vergi matrahı. Örnek olarak; aylık  vergi matrahı birinci ay 1000, ikinci ay 1100, üçüncü ay 1200 olan ücretlinin kümülatif vergi matrahı üçüncü ay itibarıyla  1000+1100+1200=3300 olur) 9.400- olana dek %15, 9400'ü geçip 23.000- olana dek %20, fazlasında (80.000'e kadar) %27'dir.
Memurumuz için geçerli olan vergi oranını %15 kabul ettiğimizde,
Gelir vergisi kesintisi; 771,33*0,15=115,70- olur.
Bu durumda memurun kesintiler toplamını (11,01+189,89+115,70=316,60) brüt kazançtan düştüğümüzde  net maaş ortaya çıkmış olur.
Memurumuzun net maaşı; 1811,42-316,60=1494,82-dır.
Memurun maaşına diğer ücretliler gibi asgari geçim indirimi ilave edildiğinde net ele geçen bulunmuş olur.
Asgari geçim indirimi,Ocak ayında geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanır. Çalışan için %50, çalışmayan eş için %10,ilk iki çocuk için %7,5'ar ve fazla her bir çocuk için %5'tir.Memurumuzun asgari geçim indirimi oranı %50+%10+%7,5+%7,5=%75'tir.Pratik hesabı   796,50*0,15*0,75=89,61- şeklindedir. Buradaki 0,15 değişmez gelir vergisi oranıdır.

Son olarak memurumuzun eline geçecek net maaşı  ;1494,82+89,61=1584,43-TL şeklinde belirlenmiş olur.

Hiç yorum yok:

Sitetistik TurkeyRank.Com - Pagerank Servisi
Web Statistics